Complaints Procedure

1. Poskytovatelem zájezdů je česko-srílanská společnost Monica Heaven (Private) Ltd. se sídlem No.19, Velsen House, Kanampitiya Road, Galle, Srí Lanka (dále poskytovatel), jejíž majitelem je česká společnost Srí Lanka Project a.s., se sídlem Korunní 2569/108G, Praha 10 - Vinohrady.

2. Cestující má právo na poskytnutí služeb jmenovitě uvedených pro příslušný zájezd na smlouvě o zájezdu. V případě vadně poskytnutých služeb nebo služeb neposkytnutých ve sjednaném rozsahu má cestující právo na vytknutí vad zájezdu (dále jen „reklamace“). Reklamace musí být v rámci povinnosti k prevenci újmy uplatněna bezodkladně, tedy pokud to okolnosti případu umožňují, přímo v rezortu či v průběhu zájezdu, aby poskytovatel mohl zajistit dostupnou nápravu na místě samém.

3. V případě důvodné a oprávněné reklamace je poskytovatel služeb povinen odstranit vadu příslušné služby, službu doplnit nebo poskytnout službu náhradní, a to (je-li to možné) přímo na místě. Není-li toto možné a je-li reklamace uplatněna včas, pak je poskytovatel povinen poskytnout slevu ze sjednané ceny reklamované služby, kterou pro vady nemohl cestující využít.

4. K uplatnění práva na reklamaci musí dojít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, jinak právo na slevu soud nepřizná, a to u poskytovatele, který uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkoval. Poskytovatel doporučuje cestujícím oznámit případnou reklamaci neprodleně (nejpozději první den po zjištění závady) zástupci poskytovatele nebo jinému odpovědnému pracovníkovi v místě konání zájezdu. V případě, že se oznámený nedostatek na místě nepodaří odstranit, sepíše cestující nebo zástupce poskytovatele dle pokynů cestujícího písemný protokol o reklamaci, který bude opatřen podpisem cestujícího uplatňujícího reklamaci. Poskytovatel doporučuje uvádět v protokolu o reklamaci čitelně údaje o cestujícím, zejména jméno a příjmení, jakož i další údaje nezbytné pro řádnou identifikaci osoby uplatňující reklamaci. Za účelem včasného a řádného vyřízení reklamace poskytovatel doporučuje uvádět na reklamaci rovněž číslo smlouvy o zájezdu. Cestující je povinen při výskytu závad spolupracovat na minimalizování a zabránění újmy. Opomene-li cestující z vlastní viny na závadu včas poukázat, nevzniká nárok na slevu nebo náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Stejně tak nevzniká nárok na slevu v případě, že k podání reklamace dojde se zpožděním nebo až na konci pobytu, a tudíž nebude možno včas sjednat nápravu, přičemž včasným podáním reklamace bylo možné předejít možnému vzniku újmy. Kopii reklamačního protokolu sepsaného v místě konání zájezdu je cestující oprávněn zanechat přímo u delegáta poskytovatele. Poskytovatel odpovídá za úroveň a cenu služeb u těch akcí, které si cestující objedná při zaknihování zájezdu nebo na místě u delegáta poskytovatele. V takovýchto případech poskytovatel doporučuje uplatňovat reklamaci přímo na místě, aby nedocházelo k případnému zkreslování informací. Za úroveň a cenu cizích služeb zakoupených u kteréhokoli třetího subjektu, tj. nikoli u poskytovatele, poskytovatel neodpovídá. Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne doručení reklamace poskytovateli, nedohodne-li se s cestujícím jinak. Na reklamaci plnění ze smluv o zájezdu se uplatní ustanovení OZ, a to zejména § 2537 až 2540, 2542, 2543 OZ.