Reklamační řád

1. Poskytovatelem pobytů je česko-srílanská společnost Monica Heaven (Private) Ltd. se sídlem Ladja Beach Resort, Ambagahawatta, Charle´s Pattryakubura Mawatha, Welipatanvila, Ambalantota, Sri Lanka (dále poskytovatel), jejíž majitelem je česká společnost Srí Lanka Project a.s., se sídlem Korunní 2569/108G, Praha 10 - Vinohrady.

2. Cestující má právo na poskytnutí služeb jmenovitě uvedených pro příslušný zájezd na smlouvě o zájezdu. V případě vadně poskytnutých služeb nebo služeb neposkytnutých ve sjednaném rozsahu má cestující právo na vytknutí vad zájezdu (dále jen „reklamace“). Reklamace musí být v rámci povinnosti k prevenci újmy uplatněna bezodkladně, tedy pokud to okolnosti případu umožňují, přímo v rezortu či v průběhu zájezdu, aby poskytovatel mohl zajistit dostupnou nápravu na místě samém.

3. V případě důvodné a oprávněné reklamace je poskytovatel služeb povinen odstranit vadu příslušné služby, službu doplnit nebo poskytnout službu náhradní, a to (je-li to možné) přímo na místě. Není-li toto možné a je-li reklamace uplatněna včas, pak je poskytovatel povinen poskytnout slevu ze sjednané ceny reklamované služby, kterou pro vady nemohl cestující využít.

4. K uplatnění práva na reklamaci musí dojít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, jinak právo na slevu soud nepřizná, a to u poskytovatele, který uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkoval. Poskytovatel doporučuje cestujícím oznámit případnou reklamaci neprodleně (nejpozději první den po zjištění závady) zástupci poskytovatele nebo jinému odpovědnému pracovníkovi v místě konání zájezdu. V případě, že se oznámený nedostatek na místě nepodaří odstranit, sepíše cestující nebo zástupce poskytovatele dle pokynů cestujícího písemný protokol o reklamaci, který bude opatřen podpisem cestujícího uplatňujícího reklamaci. Poskytovatel doporučuje uvádět v protokolu o reklamaci čitelně údaje o cestujícím, zejména jméno a příjmení, jakož i další údaje nezbytné pro řádnou identifikaci osoby uplatňující reklamaci. Za účelem včasného a řádného vyřízení reklamace poskytovatel doporučuje uvádět na reklamaci rovněž číslo smlouvy o zájezdu. Cestující je povinen při výskytu závad spolupracovat na minimalizování a zabránění újmy. Opomene-li cestující z vlastní viny na závadu včas poukázat, nevzniká nárok na slevu nebo náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Stejně tak nevzniká nárok na slevu v případě, že k podání reklamace dojde se zpožděním nebo až na konci pobytu, a tudíž nebude možno včas sjednat nápravu, přičemž včasným podáním reklamace bylo možné předejít možnému vzniku újmy. Kopii reklamačního protokolu sepsaného v místě konání zájezdu je cestující oprávněn zanechat přímo u delegáta poskytovatele. Poskytovatel odpovídá za úroveň a cenu služeb u těch akcí, které si cestující objedná při zaknihování zájezdu nebo na místě u delegáta poskytovatele. V takovýchto případech poskytovatel doporučuje uplatňovat reklamaci přímo na místě, aby nedocházelo k případnému zkreslování informací. Za úroveň a cenu cizích služeb zakoupených u kteréhokoli třetího subjektu, tj. nikoli u poskytovatele, poskytovatel neodpovídá. Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne doručení reklamace poskytovateli, nedohodne-li se s cestujícím jinak. Na reklamaci plnění ze smluv o zájezdu se uplatní ustanovení OZ, a to zejména § 2537 až 2540, 2542, 2543 OZ.