https://sertifikasiguru.unpas.ac.id/images/slotgacor/ Všeobecné smluvní podmínky | Ladja Beach Resort

Všeobecné smluvní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky (dále také jen „VSP“) poskytovatele zájezdu společnost Monica Heaven (Private) Ltd. se sídlem Ladja Beach Resort, Ambagahawatta, Charle´s Pattryakubura Mawatha, Welipatanvila, Ambalantota, Sri Lanka (dále poskytovatel) se řídí srílanskými zákony o turistickém ruchu, který je podobný zákonům EU. Společnost Monica Heaven (Private) Ltd. je ze 100% ovládána českým managmentem.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smlouva o zájezdu (dále jen „Smlouva o zájezdu“ nebo „Smlouva“) mezi poskytovatelem a zákazníkem jako objednatelem zájezdu (příp. jeho oprávněným zástupcem) (poskytovatel a zákazník jako objednatel zájezdu dále také společně jako „účastníci smluvního vztahu“) je uzavřena v okamžiku, kdy elektronická objednávka zákazníka učiněná prostřednictvím ladjabeachresort@gmail.com (dále jen „objednávka“) je po přijetí objednávky potvrzena ze strany poskytovatele. Toto potvrzení odeslané zákazníkovi ze strany poskytovatele bude účinné po splnění podmínek k úhradě stanovených v navrženém textu Smlouvy o zájezdu zaslaného zákazníkovi (dále jen „potvrzení“). Je-li dále v textu uveden pojem cestující, znamená každou osobu, která se má podle Smlouvy o zájezdu účastnit zájezdu.

2.2. Obsah Smlouvy o zájezdu se určuje dle Ceníku zájezdů, dodatečných nabídek, potvrzením Smlouvy o zájezdu, reklamačním řádem, přepravními podmínkami smluvního přepravce a těmito VSP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (dále společně jen „Smluvní dokumentace“). Vyplněním a odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se s obsahem Smluvní dokumentace seznámil a zavazuje se ujednáním a podmínkami Smluvní dokumentace řídit.

3. Smlouva o zájezdu, povinný doprovod

3.1. Smlouva o zájezdu s jednotlivci nebo organizacemi nabývá účinnosti potvrzením objednávky ze strany poskytovatele. Za zákazníka do 18-ti let musí Smlouvu o zájezdu uzavřít jeho zákonný zástupce, který je povinen seznámit zastoupeného s povinnostmi vyplývajícími pro zastoupeného ze Smlouvy o zájezdu. Zákazník je povinen uvést do objednávky funkční e-mailovou adresu ve výlučné dispozici zákazníka, na kterou budou ze strany poskytovatele zaslány cestovní dokumenty a další relevantní informace vztahující se k službám poskytovaným ze strany poskytovatele a kontaktní telefonní číslo, na kterém bude zákazník dostupný v případě potřeby operativního sdělení nezbytných informací vztahujících se k zájezdu. Zákazník odpovídá za správnost a aktuálnost všech údajů uvedených v jeho objednávce. Pokud dojde ke změně údajů uvedených v objednávce, a to včetně změny e-mailové adresy a kontaktního telefonního čísla zákazníka, je zákazník povinen tuto změnu bezodkladně e-mailem či SMS nahlásit poskytovateli. Zákazník, kterému bude ze strany poskytovatele potvrzena objednávka, ručí za smluvní závazky ze smlouvy všech dalších přihlášených osob uvedených v objednávce a v potvrzení stejně jako odpovídá za své vlastní.

3.2. U zájezdů pořádaných poskytovatelem je zákazník povinen zajistit u cestujících do 15- ti let doprovod a dohled zletilé plně svéprávné osoby. Stejně tak je zákazník povinen zajistit doprovod osob, jejichž zdravotní stav si to vyžaduje.

3.3. Zákazník je povinen v případě zdravotního omezení (např. kardiaci, diabetici, osoby s omezenými pohybovými schopnostmi či jiným handicapem) cestujících tuto skutečnost uvést v objednávce s tím, že porušení této povinnosti zakládá odpovědnost zákazníka za újmu způsobenou v souvislosti s porušením této povinnosti.

3.4. U zájezdů pořádaných poskytovatelem musí mít všichni cestující uvedení v objednávce stejný soubor služeb.

4. Cena zájezdu

4.1. Ceny zájezdů jsou kalkulovány na základě směnného kurzu české koruny na devizovém trhu vyhlášeného ČNB. Aktuální ceny zájezdů jsou uvedeny vždy v platném Ceníku zájezdů. Pokud není dále uvedeno jinak, platnost Ceníku zájezdů určité řady končí vždy vydáním pozdějšího Ceníku zájezdů. Změna ceny zájezdu dle platného Ceníku zájezdů nemá vliv na cenu zájezdů u již uzavřených Smluv o zájezdu.

4.2. Poskytovatel je oprávněn z vážných důvodů jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu pokud je toto oznámení o zvýšení ceny odesláno zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu a jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny.

4.3. Cenu zájezdu podle odst. 4.2. lze zvýšit jen v případě, že po datu stanovení cen v Ceníku zájezdů a/nebo samostatných nabídkách dojde k podstatnému zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních poplatků, nebo
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10 %.
Případné zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku, o kterou došlo k navýšení ceny výše uvedené pod písmeny a) a b), respektive o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny dle písm. c).

4.4. Případné slevy vyhlášené poskytovatelem po odeslání objednávky zákazníkem nezakládají právo zákazníka na slevu z ceny objednaného zájezdu.

4.5. Poskytovatel uvádí při nabídce a prodeji zájezdů vždy Konečnou cenu zájezdu. Není-li u konkrétního zájezdu uvedeno výslovně jinak, obsahuje Konečná cena zájezdu ubytování a případné stravování zahrnuté v Konečné ceně, transfer z letiště v destinaci do ubytovacího zařízení a zpět a služby delegáta. Konečná cena zájezdu neobsahuje cenu za letenku, vízum, fakultativní výlety a související platby, pronájem auta a související platby apod. Dále v Konečné ceně zájezdu není zahrnuto pojistné za cestovní pojištění. Konečná cena zájezdu dále neobsahuje aplikovatelnou slevu pro stálé zákazníky apod. Konečná cena zájezdu spolu s dalšími příplatky tvoří Celkovou cenu zájezdu. Zákazník se zavazuje uhradit Celkovou cenu zájezdu v termínu splatnosti.

5. Platební podmínky

5.1. Poskytovatel má právo na zaplacení všech objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle Smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele.

5.2. Zákazník je povinen uhradit částečnou úhradu Celkové ceny zájezdu ve výši nejméně 50% za každou osobu uvedenou v objednávce v termínu splatnosti uvedeném v textu Smlouvy zaslaném ze strany poskytovatele po odeslání objednávky. Doplatek Celkové ceny zájezdu musí být uhrazen tak, aby byl nejpozději 60 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených v potvrzení připsán na účet poskytovatele. Nebude-li zbývající část ceny zájezdu uhrazena v této lhůtě, poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy a pro zákazníka a cestující uvedené v potvrzení zaniká právo se zájezdu zúčastnit. Zákazník je zároveň povinen uhradit poskytovateli odstupné ve výši určené podle odst. 6.2.

5.3. Je-li ze strany zákazníka odesílána objednávka v době kratší než 60 dní před uskutečněním zájezdu, musí vždy uhradit Celkovou cenu zájezdu do data uvedeného v textu Smlouvy zaslaného zákazníkovi ze strany poskytovatele po odeslání objednávky.

5.4. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu dle odst. 5.2. zákazníkem je poskytovatel oprávněna od Smlouvy o zájezdu odstoupit bez dalšího upozornění. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit odstupné ve výši dle odst. 6.2.

5.5. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb dle Smlouvy o zájezdu pouze po zaplacení Celkové ceny zájezdu.

6. Zrušení zájezdu zákazníkem a stornovací podmínky

6.1. Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od Smlouvy o zájezdu odstoupit a zájezd zrušit. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Pro určení doby odstoupení od Smlouvy je rozhodující datum doručení odstoupení od Smlouvy na adresu poskytovatele, která je uvedena v potvrzení. Odstoupení od Smlouvy musí být vždy odesláno z e-mailové adresy, kterou zákazník uvedl v objednávce. Tato osoba je zároveň zodpovědná za úhradu odstupného. Odstupné se stanoví ke dni doručení písemného odstoupení od Smlouvy o zájezdu poskytovateli.

6.2. Výše odstupného za odstoupení zákazníka od Smlouvy o zájezdu se určí podle podmínek uvedených níže:

  • v případě odstoupení od Smlouvy o zájezdu nejpozději 60 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu: 1000 Kč za každého cestujícího uvedeného ve smlouvě o zájezdu;
  • v případě odstoupení od Smlouvy o zájezdu 59–30 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu: 20 % z Celkové ceny zájezdu;
  • v případě odstoupení od Smlouvy o zájezdu 29–15 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu: 50 % z Celkové ceny zájezdu;
  • v případě odstoupení od Smlouvy o zájezdu 14–4 dny včetně před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu: 80 % z Celkové ceny zájezdu;
  • v případě odstoupení od Smlouvy o zájezdu v době kratší než 4 dny před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě o zájezdu: 100 % z Celkové ceny zájezdu.

Do shora uváděných časových období není započítáván den odletu.

6.3. V případě uhrazení byť jen části ceny zájezdu je poskytovatel oprávněn si vzniklý nárok na odstupné započíst oproti nároku zákazníka na vrácení této již uhrazené částky.

6.4. Odstoupením od Smlouvy o zájezdu se rozumí také skutečnost, kdy se cestující nedostaví k odjezdu, odletu nebo zaviněním cestujícího dojde k jeho vyloučení ze zájezdu (např. pro neúplné nebo neplatné cestovní doklady, celní přestupek, zamlčení skutečného zdravotního stavu apod.).

6.5. Cestující je povinen si včas zajistit platný cestovní doklad splňující podmínky požadované státem Srí Lanka (minimální platnost pasu – 180 dní před odletem ze země). Zákazník je ze strany poskytovatele informován o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení. Cestující, u něhož cestovní doklady v době odletu z České republiky neumožní jeho návrat zpět do České republiky, nebude přijat k letecké přepravě již na cestě z České republiky do země mimo Schengenský prostor. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v příčinné souvislosti s nesplněním vízové povinnosti (i v případě uhrazení víza v České republice) nebo jiných podmínek (tj. včetně nezajištění platného cestovního dokladu splňující podmínky dané země).

6.6. Každý zákazník, který odesílá objednávku, je povinen do objednávky uvést svůj kontaktní telefon, e-mailovou adresu a přesnou kontaktní adresu, kde ho bude moci poskytovatel kdykoliv ze závažných důvodů (jako je např. oznámení o změně času odletu letadla atd.) zastihnout a kontaktovat, a to i krátce před zahájením čerpání služeb. Poskytovatel není zodpovědný za škodu způsobenou zákazníkovi v případě nemožnosti jeho informování o jakýchkoliv změnách na jím uvedeném kontaktním telefonním čísle, e-mailové adrese nebo adrese uvedené v objednávce pro doručování zákazníkovi. Jestliže se zákazník z těchto důvodů nebude moci zájezdu zúčastnit, bude to považováno za odstoupení od Smlouvy o zájezdu z jeho strany.

7. Dodatečné změny ze strany zákazníka

7.1. Na přání zákazníka lze provést změny v jeho již uzavřené Smlouvě o zájezdu, pokud je to ze strany poskytovatele anebo smluvního partnera poskytovatele možné, a to do 30-ti dnů (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve Smlouvě o zájezdu. Za každou jednotlivou změnu Smlouvy o zájezdu (např. termínu) bude zákazníkovi naúčtován manipulační poplatek 500,- Kč za každou osobu uvedenou v potvrzení. Uhrazení manipulačního poplatku nemá vliv na povinnost zákazníka doplatit rozdíl v ceně za zájezd dle původně sjednané Smlouvy o zájezdu a dle změněné Smlouvy o zájezdu. Pro výpočet ceny u změněné Smlouvy o zájezdu jsou účtovány ceny dle aktuálního ceníku zájezdů, nejedná-li se o Smlouvu o zájezdu, jejímž předmětem byl původně závazek poskytovatele poskytnout zájezd z nabídky Last Minute zájezdů. V případě, že se jednalo o Smlouvu o zájezdu, jejímž předmětem byl původně závazek poskytovatele poskytnout zájezd z nabídky Last Minute zájezdů, bude nová cena účtována dle ceny za předmětné služby v den uzavření původní Smlouvy o zájezdu. Cena za zájezd dle změněné Smlouvy o zájezdu bude vždy sdělena ze strany poskytovatele. Zákazník je oprávněn postoupit práva a závazky ze Smlouvy o zájezdu na jinou osobu (pokud to nevylučuje neměnné jméno na letence). Za změnu spolucestující osoby bude zákazníkovi naúčtován manipulační poplatek 500 Kč za 1 změnu či objednanou službu. V případě změny cestující osoby lze takovouto změnu provést za poplatek 500,- Kč/1 změna do maximálního počtu 50 % cestujících uvedených v potvrzení, a to nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením čerpání služeb. Žádá-li zákazník provést změnu v počtu cestujících s tím, že se počet cestujících uvedených na potvrzení sníží, zákazníkovi je v tomto případě účtováno za tyto cestující odstupné dle odst. 6.2.

7.2. Dojde-li v souvislosti se změnou počtu cestujících platících cenu za dospělou osobu k nesplnění minimální obsazenosti pokoje osobami platícími cenu za dospělou osobu, a v důsledku tohoto bude navýšena cena za ubytování, je zákazník povinen uhradit rozdíl v ceně původní a navýšené v důsledku jím provedené změny. Pro výpočet doplatku u takto změněné Smlouvy o zájezdu jsou účtovány ceny dle aktuálního Ceníku zájezdů za dospělou osobu. Úhradou rozdílu dle předchozího není dotčena povinnost zákazníka uhradit odstupné ve smyslu odst. 6.2.

8. Změna a zrušení smlouvy ze strany poskytovatele:

8.1. Poskytovatel může před zahájením zájezdu odstoupit s okamžitou účinností od uzavřené Smlouvy o zájezdu nebo po zahájení zájezdu Smlouvu o zájezdu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi v těchto případech:

a) Z důvodů porušení Smlouvy cestujícím. Za porušení Smlouvy se považují i případy, kdy cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, popřípadě hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a dále případy, kdy cestující bude prokazatelně pod vlivem omamných a/nebo návykových látek a/nebo bude slovně napadat zástupce poskytovatele nebo bude jiným způsobem jednat ve zjevném rozporu s dobrými mravy. Zákazníkovi v případě tohoto porušení Smlouvy nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit poskytovateli náklady spojené se zpáteční dopravou a uhradit eventuální škodu, která byla cestujícím způsobena v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle jeho Smlouvy o zájezdu. Poskytovatel žádá o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků poskytovatele jakož i ostatních cestujících.

b) Do 20-ti dnů před termínem zahájení zájezdu, jestliže bude zájezd zrušen z důvodu, že vzhledem k nově vzniklým okolnostem bude pro poskytovatele ekonomicky neakceptovatelný, protože předpokládané náklady vynaložené na uskutečnění zájezdu výrazně překračují náklady původně plánované. Zákazník bude obratem informován a může mu být nabídnuta změna Smlouvy o zájezdu. 
c) Bez stanovení lhůty – okamžitě, v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým poskytovatel nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Poskytovatel má však v případě dané situace právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě předčasného ukončení zájezdu z důvodu vyšší moci je poskytovatel povinen učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.

8.2. Poskytovatel je oprávněn v nezbytných případech provést určité změny jednotlivých služeb oproti dohodnutému obsahu v uzavřené Smlouvě o zájezdu. Jsou to např. změny druhu dopravy, leteckých společností, typu letadla, trasy (včetně mezipřistání, místa odletu, příletu atd.), termínu, času a čísla letu, event. programu během zájezdu. Takovéto změny je poskytovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Poskytovatel upozorňuje na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních, náboženských svátků nebo zvyklostí a oslav v místě pobytu.

8.3. Poskytovatel neodpovídá za možné zpoždění letadla (např. z technických důvodů, nepříznivého počasí, přetížení leteckých koridorů atd.) a nenese odpovědnost za škody s tím spojené. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. vzít v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění. Stejně tak poskytovatel nenese odpovědnost za přílet zpět do ČR následující den oproti dni plánovanému, pokud dojde ke změně času odletu. Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, což je zpravidla den první resp. poslední. Uvedené platí i v případech, kdy je doprava realizovaná v nočních hodinách, příp. v časných ranních hodinách. Zákazník je srozuměn s tím, že doprava může zasahovat částečně do dne následujícího a v případě brzkého letu též do dne předchozího. V případě, že nedojde ke snížení počtu sjednaných dní, respektive nocí, nemůže poskytovatel poskytnout žádnou finanční kompenzaci za časové posuny počátku a konce čerpání služeb, stejně jako za služby nečerpané v důsledku zpoždění dopravy. Odpovědnost leteckého přepravce tím není dotčena. Pro účely vymezení délky trvání zájezdu se zahájením čerpání služeb zájezdu rozumí okamžik odbavení cestujícího na letišti, ze kterého cestující odlétá. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální „zkrácení pobytu“ na základě času dopravení do destinace, do hotelu atd.

8.4. Poskytovatel je oprávněn operativně provádět změny programu zájezdu a poskytovaných služeb v jeho průběhu, pokud není možné z objektivních důvodů zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V tomto případě je poskytovatel povinen zabezpečit pokud možno služby shodné nebo blížící se službám dohodnutým ve smlouvě o zájezdu. V případě, že bude nutné ubytovat cestujícího v jiném hotelu, než který je uveden v závazné Smlouvě o zájezdu, a to z důvodu nepředvídatelných překážek, ubytování se uskuteční v hotelu stejné nebo vyšší oficiální kategorie. Toto náhradní ubytování může být uskutečněno i na část pobytu. Náhradní ubytování může probíhat i v ubytovacím zařízení, které se nachází v jiném městě v dané destinaci oproti městu uvedenému ve Smlouvě o zájezdu. Jakékoliv změny služeb uvedené v závazné Smlouvě o zájezdu (např. změna hotelu, typu pokoje, speciální přání), které bude nutno provést z výše uvedených důvodů, poskytovatel ohlásí zákazníkovi bezodkladně po té, co se o této skutečnosti dozví. Zákazník bere na vědomí, že taková skutečnost může být cestujícím oznámena i po zahájení zájezdu. V případě, že poskytovatel zajistí jako náhradní plnění hotel stejné nebo vyšší oficiální kategorie, považuje se takové plnění za řádné plnění dle Smlouvy o zájezdu.

8.5. Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou třetí osobou a/nebo jiným cestujícím, nebo v případě, že se jedná o neodvratitelnou událost (vis maior).

9. Reklamační řád

Cestující má právo na poskytnutí služeb jmenovitě uvedených pro příslušný zájezd. V případě vadně poskytnutých služeb nebo neposkytnutých služeb ve sjednaném rozsahu má cestující právo na reklamaci. Reklamace musí být v rámci prevence škod uplatněna bezodkladně. Způsob uplatnění reklamace a proces vyřizování reklamace blíže určuje Reklamační řád poskytovatele, který je nedílnou součástí těchto VSP. Reklamační řád je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele www.ladjabeachresort.com.

10. Cestovní dokumenty

Cestovní dokumenty obsahují důležité informace týkající se zakoupeného zájezdu, včetně přesných časů letů. Cestovní dokumenty dále obsahují také informace nezbytné k čerpání jednotlivých služeb zájezdu, tj. dopravy, ubytování a cestovní pojištění, případně parkování, byla-li tato služba zákazníkem zakoupena, tedy slouží také jako ubytovací poukazy, letenky, doklad o cestovním pojištění, doklad o zakoupení parkování. Vzhledem k uvedenému je nezbytné, aby tyto cestovní dokumenty měl cestující v listinné podobě po dobu konání zájezdu při sobě. Cestovní dokumenty budou zaslány zákazníkovi automaticky na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl do Smlouvy o zájezdu. Za tímto účelem je zákazník povinen čitelně do Smlouvy o zájezdu uvést e-mailovou adresu, na níž mají být cestovní dokumenty zaslány. V případě, že zákazník neuvede do Smlouvy o zájezdu e-mailovou adresu, na níž by mohly být dle předchozího zaslány cestovní dokumenty, případně zákazník nebude schopen cestovní dokumenty doručené mu na e-mail vytisknout, oznámí tuto skutečnost poskytovateli při uzavření smlouvy o zájezdu a cestovní dokumenty mu budou poslány na uvedenou kontaktní adresu doporučeně. Cestovní dokumenty jsou zasílány nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, nejdříve však 15 dní před plánovaným odletem. Neobdrží-li zákazník cestovní dokumenty, je povinen před zahájením zájezdu kontaktovat poskytovatele a požádat o jejich doručení. K nedoručení cestovních dokumentů může dojít zejména z důvodu nedoplacení zájezdu.

11. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje nutné k zajištění služeb byly zpracovány a shromažďovány poskytovatelem pouze pro účely sjednání a provedení objednaných služeb. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat, tj. leteckých společností, zastupitelského úřadu apod. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům poskytovatele a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytovatele nabízet a poskytovat, jakož i dalším pověřeným zpracovatelům. Zákazník podpisem Smlouvy o zájezdu prohlašuje, že je oprávněn shora uvedené souhlasy udělit i jménem všech cestujících uvedených na Smlouvě o zájezdu.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Nedílnou součástí těchto VSP je Reklamační řád a také všeobecné informace. Každý cestující je povinen tyto všeobecné informace prostudovat před zakoupením zájezdu. Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že mu jsou tyto VSP známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá, a to jménem všech osob uvedených na jeho Smlouvě o zájezdu, které ho k jejich přihlášení a účasti zmocnili.

12.2. Doručování: Pro doručování zákazníkovi je rozhodující e-mailová adresa uvedená v platné Smlouvě o zájezdu, jakoukoli změnu adresy je přitom zákazník povinen poskytovateli bezodkladně písemně oznámit.

12.3. Účastníci smluvního vztahu se uzavřením Smlouvy o zájezdu zavazují řešit případné spory dle platných zákonů České republiky a podle pravidel uvedených v Reklamačním řádu.